Toiseach Tòiseachaidh: Telebhisean / Starting Point: Television | RTS Scotland

Toiseach Tòiseachaidh: Telebhisean / Starting Point: Television | RTS Scotland

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Thursday, 15th December 2022

toiseach_toiseachaidh_telebhisean_starting_point_television_rts_scotland

Tha abairt cumanta againn anns a’ Ghàidhlig: ’S fheàrr droch thòiseachadh na gun tòiseachadh idir. Saoil a bheil an aon rud fìor nam faigh thu cothrom a bhith ag obair sna meadhanan Gàidhlig?!

Thigibh còmhla rinn airson seisean feumail tro mheadhan na Gàidhlig le eòlaichean a bheireas taic is comhairle prìseil dhuibh.

/

There’s a famous saying in Gaelic: “A bad start is better than not starting at all”. Is the same true if you were to get a job within the Gaelic media sector?!

In this useful session conducted through the medium of Scottish Gaelic, a panel of experts provided priceless support and endless words of wisdom.

How to get started in the Gaelic media sector

You are here