Gwobrwyon RTS Cymru Wales Awards 2023

RTS Cymru Wales Awards 2023

Awards Ceremony

Friday, 21 April, 2023
Royal Welsh College of Music and Drama
Heol y Gogledd
Cardiff
CF10 3ER
United Kingdom

RTS Cymru Wales is delighted to announce that nominations are open for the upcoming annual awards, which will take place at the Royal Welsh College of Music and Drama on 21 April, 2023.

You can make your entry through our ONLINE AWARDS PORTAL  

Categories are as follows:

 1. Drama
 2. Children’s / Plant
 3. Comedy or Entertainment / Comedi neu Adloniant 
 4. Digital Original / Gwreiddiol Digidol
 5. Factual / Ffeithiol
 6. Sports Documentary / Rhaglen Ddogfen Chwaraeon
 7. News (short) / Newyddion (byr)
 8. Production Manager (Factual) / Rheolwr Cynhyrchu (Ffeithiol)
 9. Production Manager (Drama) / Rheolwr Cynhyrchu (Drama)
 10. Location Manager / Rheolwr Lleoliad
 11. Multiskilled Journalism / Newyddiaduraeth neu Gynhyrchiad aml-sgiliau
 12. Presenter of the year / Cyflwynydd y flwyddyn
 13. Drama Performance / Perfformiad Drama
 14. Rising Star / Rheolwr Cynhyrchu / Seren Sy'n Codi 

For full details on each catgeory please visit this page

 

Criteria for non-student awards:

 1. All entries must have first been transmitted or published online between 1st January 2022 and 31st December 2022.
 2. The opening and closing date for all entries is Wednesday 7 December 2022 to Friday 10 February 2023
 3. Entrants must use the following link to upload their entire programme (or selected clips where requested). Files are requested to be uploaded to the following link: https://awardsentry.rts.org.uk/entrant/
 4. If you require any technical support regarding the submission process, please email RTSCymruWales@rts.org.uk
 5. Each entry should have been predominantly made in Wales, meeting Ofcom’s criteria for a Made Outside London production, and should not be a re-version.
 6. The team of judges will be overseen by the Chair of Judges, Edward Russell and will follow RTS guidelines.
 7. The nominations will be announced in March 2023 by email.
 8. Entrants must ensure that all rights have been cleared, for the copying and showing in public, of extracts during the Awards presentation and as part of the promotion and marketing of the Awards.
 9. Nominees will be required to clear extracts for possible screening on broadcast terrestrial or cable and satellite television on the RTS website, and the RTS Cymru Wales social channels.
 10. Where entries are submitted by individuals, permission must be given by the holder of the broadcast rights. There is no limit to the number of entries made by an individual or organization.
 11. Each separate entry must be accompanied by an entry form and a fee of £80 (including VAT).
 12. The RTS Cymru Wales Chair of Judges reserves the right to reject an entry at any point, up to and including shortlisting, if an entry does not meet the eligibility criteria for entry. Entrants may be required to provide justification as to why this is a valid entry for the RTS Cymru Wales Awards.
 13. The RTS Cymru Wales Chair of Judges also reserves the right to withdraw the category if insufficient entries are received.

Mae RTS Cymru Wales yn falch iawn o gyhoeddi bod enwebiadau ar agor ar gyfer y gwobrau blynyddol sydd ar y gweill a fydd yn cael eu cynnal 21 Ebrill 2023.

Gwobrau RTS Cymru Wales 2023 - meini prawf ar gyfer y gwobrau nad ydynt yn rhai myfyrwyr

 1. Rhaid i bob cais fod wedi'i ddarlledu neu ei gyhoeddi ar-lein am y tro cyntaf rhwng 1 Ionawr 2022 a 31 Rhagfyr 2022.
 2. Y dyddiad agor a chau ar gyfer pob cais yw ydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 i ddydd Gwener 10 Chwefror 2023.
 3. Rhaid i ymgeiswyr ddefnyddio'r ddolen ganlynol i uwchlwytho eu rhaglen gyfan (neu glipiau dethol lle gofynnir amdanynt). Gofynnir i ffeiliau gael eu llwytho i'r ddolen ganlynol: https://awardsentry.rts.org.uk/entrant/
  Os oes angen unrhyw gymorth technegol arnoch ynglŷn â'r broses gyflwyno, e-bostiwch:
  RTSCymruWales@rts.org.uk
 4. Dylai pob cais fod wedi'i wneud yn bennaf yng Nghymru, gan fodloni meini prawf Ofcom ar gyfer cynhyrchiad sydd wedi ei wneud y tu allan i Lundain, ac ni ddylai fod wedi ei ail-fersiynnu.
 5. Bydd y tîm o feirniaid yn cael eu goruchwylio gan Gadeirydd y Beirniaid, Edward Russell a byddant yn dilyn canllawiau'r RTS.
 6. Cyhoeddir yr enwebiadau ym mis Mawrth 2023 drwy e-bost.
 7. Rhaid i ymgeiswyr sicrhau bod yr holl hawliau wedi'u clirio, ar gyfer copïo a dangos yn gyhoeddus, o ddarnau yn ystod cyflwyniad y Gwobrau ac fel rhan o'r gwaith o hyrwyddo a marchnata'r Gwobrau.
 8. Bydd gofyn i enwebeion glirio darnau ar gyfer sgrinio posibl ar deledu daearol neu gebl a lloeren ar wefan RTS, a sianeli cymdeithasol RTS Cymru Wales.
 9. Pan gyflwynir ceisiadau gan unigolion, rhaid i ddeiliad yr hawliau darlledu roi caniatâd. Nid oes terfyn ar nifer y ceisiadau a wneir gan unigolyn neu sefydliad.
 10. Rhaid i bob cofnod ar wahân gynnwys ffurflen gais a ffi o £80 (ynghyd â TAW).
 11. Mae Cadeirydd Barnwyr RTS Cymru Wales yn cadw'r hawl i wrthod mynediad ar unrhyw adeg, hyd at a chan gynnwys tynnu’r rhestr fer, os nad yw cais yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer ymgeisio. Efallai y bydd yn ofynnol i ymgeiswyr roi cyfiawnhad pam mae hwn yn gais dilys ar gyfer Gwobrau RTS Cymru Wales.
 12. Mae Cadeirydd Barnwyr RTS Cymru hefyd yn cadw'r hawl i dynnu'r categori yn ôl os na dderbynnir digon o geisiadau.

RTS Cymru Wales is delighted to announce that nominations are open for the upcoming annual awards, which will take place at the Royal Welsh College of Music and Drama on 21 April, 2023.